Særligt beskyttede arter (Bilag IV-arter) Bilag IV arter er omfattet af Habitatdirektivets artbeskyttelse. I Danmark er de mest almindelige bilag IV arter flagermus og flere arter af padder (frøer, tudser og salamandre). Amphi Consult tilbyder målrettet kortlægning og vurdering af levesteder for bilag IV-arter. Kortlægning og vurdering af levesteder bør udføres i forbindelse med alle tilladelser, dispensationer, godkendelser, planlægning mv. Man skal altid sikre, at et projekt ikke forringer eller ødelægge et levevilkår for en bilag IV-art. Grundlaget for en sådan vurdering er kortlægning af arternes forekomst.

  • Rådgivning i forhold til de særligt beskyttede bilag IV-arter kan typisk omfatte:
  • Kortlægning og levestedsvurdering af bilag IV-arter indenfor et afgrænset projektområde
  • Vurdering af projektets mulige påvirkning af den enkelte art.
  • Forslag til afværgeforanstaltninger og biotopforbedringer som kan sikre områdets økologiske funktion for den enkelte bilag IV-art.
  • En målrettet kortlægning af ynglevandhuller for padder og flagermus på habitatdirektivets bilag IV (optimalt i perioden fra slutningen af april til begyndelsen af august).
  • Rådgivning af lodsejere om bilag IV-arter på en konkret ejendom

Kort om Amphi

Amphi Consult er et landsdækkende konsulentfirma med speciale i fagbiologisk feltarbejde, natur- og miljøovervågning, naturbeskyttelse og naturgenopretning.

Firmaet har eksisteret siden 1992, og har siden opbygget et stærkt netværk af kunder og konsulenter i hele Danmark.

Firmaets konsulenter er fordelt over hele Danmark. Derfor kan vi udføre højt kvalificerede konsulentopgaver overalt i landet til en lavere pris.

Opgaver vedrørende overvågning, sporing og alarmering af vandforurening udføres af Amphi-Bac Aps, se www.amphi-bac.dk.

 

Fotos