Spidssnudet frø

Mange danske paddearter er omfattet af Habitatdirektivets artsbeskyttelse. Disse beskyttede arter er opført på direktivets bilag IV. Derfor kaldes de beskyttede arter ofte "bilag IV arter". Spidssnudet frø og stor vandsalamander er eksempler på relativt almindelige danske bilag IV arter.

Amphi Consult har meget stor erfaring med kortlægning og vurdering af yngle- og rasteområder for padder.

Vi har arbejdet professionelt med kortlægning og naturpleje af padder siden firmaets start i 1992. 

Vi har erfaring fra planlægning, projektering og etablering af over 1000 nye vandhuller til padder overalt i Danmark og i flere af vore nabolande (fx Tyskland, Polen, Holland mm).

Kort om Amphi

Amphi Consult er et landsdækkende konsulentfirma med speciale i fagbiologisk feltarbejde, natur- og miljøovervågning, naturbeskyttelse og naturgenopretning.

Firmaet har eksisteret siden 1992, og har siden opbygget et stærkt netværk af kunder og konsulenter i hele Danmark.

Firmaets konsulenter er fordelt over hele Danmark. Derfor kan vi udføre højt kvalificerede konsulentopgaver overalt i landet til en lavere pris.

Opgaver vedrørende overvågning, sporing og alarmering af vandforurening udføres af Amphi-Bac Aps, se www.amphi-bac.dk.

 

Fotos