Hjejle er på udpegningsgrundlaget for mange EF-fuglebeskyttelsesområder

Natura 2000 områder strækker sig igennem hele EU. Natura 2000 områderne udgør 8,3 % af Danmarks landareal og 12,3 % af havarealet og består af 113 fuglebeskyttelsesområder og 254 habitatområder, som har til formål at bevare bestemte naturtyper og bestemte arter. Til grund for udpegningen af områderne findes i direktivernes bilag lister over særlige bevaringsværdige naturtyper og dyre- og plantearter.

Myndighederne skal udarbejde Natura 2000 planer for Natura 2000 områderne.

En Natura 2000 plan indeholder:

  • En basisanalyse af områdets aktuelle naturtilstand og trusler
  • En overordnet målsætning for naturtilstanden
  • Et indsatsprogram for den første 6 års periode

Kommunerne skal derefter med særlige handleplaner omsætte indsatsprogrammet til konkret naturgenopretning, pleje eller lignende.

Amphi Consult bistår med udarbejdelse af Natura 2000 planer, naturovervågning i Natura 2000 områder, konsekvensvurdering af projekter, der berører Natura 2000 mm. Derudover har vi gennem mange år erfaringer med internationale naturplejeprojekter (LIFE projekter), som gennemføres i Natura 2000 områderne (se "Internationale projekter").

Kort om Amphi

Amphi Consult er et landsdækkende konsulentfirma med speciale i fagbiologisk feltarbejde, natur- og miljøovervågning, naturbeskyttelse og naturgenopretning.

Firmaet har eksisteret siden 1992, og har siden opbygget et stærkt netværk af kunder og konsulenter i hele Danmark.

Firmaets konsulenter er fordelt over hele Danmark. Derfor kan vi udføre højt kvalificerede konsulentopgaver overalt i landet til en lavere pris.

Opgaver vedrørende overvågning, sporing og alarmering af vandforurening udføres af Amphi-Bac Aps, se www.amphi-bac.dk.

 

Fotos