Strandtudse

Natura 2000 områderne er udpeget på grundlag af forekomster af en række naturtyper (bilag I) og arter (bilag II). Der er via direktiverne et krav til Danmark om aktivt at forvalte Natura 2000 områderne, så udpegningsgrundlaget sikres gunstig bevaringsstatus eller genoprettes.

Til dette formål skal der udarbejdes Natura 2000 planer (basisanalyse, målsætning og indsatsplan). Staten fastsætter mål og retningslinjer for indsatsen i vand- og naturplanerne. Planerne skal efterfølgende effektueres i form af handleplaner over en 6-årig periode frem til 2016. Kommunerne er ansvarlige for at udarbejde handleplaner og forestå aftaler med private lodsejere, mens andre offentlige lodsejere og staten selv udarbejder handleplanerne på deres arealer

Amphi Consult besidder et stort kompetence- og erfaringsgrundlag indenfor kortlægning og planlægning af Natura 2000 områder. Samtidigt har Amphi Consult erfaring fra naturplanlægningsopgaver og udarbejdelse af en række plejeplaner for fredede områder.

Natura 2000 planer
Amphi Consult tilbyder udarbejdelse af Natura 2000 handleplaner.

En Natura 2000 handleplan vil typisk indeholde følgende type opgaver i 1. planperiode:

  • Udpegning og afgrænsning af de optimale indsatsområder
  • Beskrivelse af den nødvendige plejeindsats for arter og naturtyper
  • At arrangere og afholde aftalemøder med lodsejere
  • Gennemgang og udarbejdelse af ansøgninger til de enkelte støtteordninger
  • Udarbejdelse af et samlet budget for de enkelte områder


Amphi Consult målretter dette tilbud til den enkelte kommune, som ønsker at benytte et neutralt konsulentfirma som tovholder i en svær proces, der ofte kræver samarbejdsvillighed og kompromis på tværs af lodsejere, brugere og myndigheder.

Amphi Consult målretter samtidig dette tilbud til offentlige lodsejere, som gerne selv vil stå for udarbejdelsen af handleplan, men som fagligt har brug for rådgivning og vejledning.

Amphi Consult tilbyder naturligvis at udføre såvel delopgaver som en samlet pakkeløsning.

Kort om Amphi

Amphi Consult er et landsdækkende konsulentfirma med speciale i fagbiologisk feltarbejde, natur- og miljøovervågning, naturbeskyttelse og naturgenopretning.

Firmaet har eksisteret siden 1992, og har siden opbygget et stærkt netværk af kunder og konsulenter i hele Danmark.

Firmaets konsulenter er fordelt over hele Danmark. Derfor kan vi udføre højt kvalificerede konsulentopgaver overalt i landet til en lavere pris.

Opgaver vedrørende overvågning, sporing og alarmering af vandforurening udføres af Amphi-Bac Aps, se www.amphi-bac.dk.

 

Fotos