EU har som mål at bevare værdifulde, sjældne og truede arter og naturtyper i Europa. Til dette formål er Natura 2000 områderne blevet oprettet. Naturbeskyttelsesaktiviteter i disse områder kan støttes af EU’s Life+ natur og biodiversitets program.

Med støtte på godt 2,5 mio. kr. fra EU’s LIFE+ program arbejder Hjørring, Vejle, Gribskov, Hillerød og Allerød kommuner i perioden 2010 til 2014 sammen med Amphi Concult for at gøre en særlig indsats for at sikre væsentlige bestande af den akut truede stor kærguldsmed (Leucorrhinia pectoralis) og den sårbare løgfrø (Pelobates fuscus) i projektet ”Sikring af stor kærguldsmed (Leucorrhinia pectoralis) og løgfrø (Pelobates fuscus) i deres nordlige udbredelsesområder i Estland og Danmark” – ref. LIFE08 NAT/EE/000257.

Kommunerne ”dobler op”, så der i alt er godt 5 mio. kr. at arbejde med i Danmark. Projektet gennemføres i samarbejde med det estiske miljøagentur (Keskkonnaamet), hvis budget over de 5 år er på godt 2,75 mio. kr. I begge lande lever stor kærguldsmed (Leucorrhinia pectoralis) og løgfrø (Pelobates fuscus) på den nordlige grænse af deres udbredelsesområder, så de udfordringer, der skal takles for at sikre bestandene, er på mange måder ens. Samarbejdet mellem esterne og de danske kommuner skal sikre, at viden og erfaring høstet et sted hurtigt kan implementeres et andet sted.

Stor Kærguldsmed(Leucorrhinia pectoralis)Stor Kærguldsmed(Leucorrhinia pectoralis) har altid været sjælden i Danmark, men er gået tilbage i løbet af de sidste hundrede år. Arten yngler i rene småsøer og findes kun på enkelte lokaliteter i Midtjylland og Nordsjælland. Disse levesteder trues primært af tilførsel af næringsstoffer og trævækst, der overskygger vandet. I løbet af projektet er det målet at en række vandhuller i bl.a. Ellemose, Gribskov Kommune og Kattehale Mose, Allerød Kommune bliver oprenset eller nygravet for stor kærguldsmed (Leucorrhinia pectoralis)  og at rydde skyggende trævækst.Stor Kærguldsmed(Leucorrhinia pectoralis)

 

Løgfrøen (Pelobates fuscus)Løgfrøen (Pelobates fuscus) er flere steder kendt som kartoffeltrolden. Når man gravede kartofler i gamle dage, kunne en af de opgravede kartofler pludselig begynde at kravle af sted. Ved nærmere eftersyn viste det sig at være en lille frø, der havde ligget nedgravet om dagen ved siden af kartoflerne. Deraf tilnavnet. Løgfrøen (Pelobates fuscus) har tidligere været almindeligt udbredt i det meste af Danmark, men er i perioden 1945-1990 forsvundet fra ca. 90 % af sine levesteder, primært grundet overgroning af egnede ynglevandhuller og tab af fødesøgningsarealer. I løbet af projektet er det målet, at en del vandhuller omkring Vandplasken, Hjørring Kommune, på Egtved egnen, Vejle Kommune, på Annisse egnen og det nordlige af Gribskov, Gribskov Kommune, på Lykkesholm egnen og det sydvestlige Gribskov, Hillerød Kommune bliver oprenset eller nygravet for løgfrø (Pelobates fuscus). Desuden er det planlagt at etablere reservebestand af løgfrø (Pelobates fuscus) ved Tinnet Krat og på Egtved egnen, Vejle Kommune og ved Vandplasken, Hjørring Kommune.

Baseline undersøgelse af vandhuller.
Baseline undersøgelse af vandhuller.

Afholdte aktiviteter i Danmark eller med dansk deltagelse:

Baseline undersøgelse af vandhuller.

I foråret 2010 blev 195 vandhuller (Hjørring 21, Vejle: 13, Gribskov: 102, Hillerød: 51, Allerød: 8) af Amphi Consult beskrevet fysisk og botanisk samt undersøgt for forekomster af padder, guldsmede og øvrige makroinvertebrater.

Analyse af stor kærguldsmed (Leucorrhinia pectoralis) og løgfrøs (Pelobates fuscus) habitatskrav.

Med baggrund i baselineundersøgelsen i Danmark og tilsvarende undersøgelse af 270 lokaliteter i Estland, er der foretaget analyse af stor kærguldsmeds (Leucorrhinia pectoralis) og løgfrøs (Pelobates fuscus) habitatkrav. Resultaterne er præsenteret i rapporten "Habitat requirements of P.fuscus and L.pectoralis".

 

Opdræt af løgfrø (Pelobates fuscus)

Udsætning af løgfrø yngel
Udsætning af løgfrø yngel

De eksisterende bestande af løgfrø (Pelobates fuscus) ved Rørbæk Mark og Odderhede i Vejle Kommune er truet af ødelæggelse og fragmentering af habitater. For at sikre arten i kommunen ønskes genetisk materiale fra disse eksisterende bestande flyttet til mere sammenhængende naturområder ved Lindbjerg. I dette områder blev en række vandhuller oprenset mellem 2006 og 2008 som del af LIFE BALTRIT projektet. Amhpi Consult har gennemført opdræt af løgfrø (Pelobates fuscus) i 2010 og 2011. Æg fra bestande ved Rørbæk Mark og Odderbæk er blevet kørt til ynglestation, æg er klækket, haletudser opdrættet og til sidst udsat. I alt er der udsat 7.600 haletudser i donorpopulationerne og 7.450 haletudser i den nye bestand ved Lindbjerg.

Vandhulsgravning / restaurering og mosepleje

Pleje af Kattehale Mose
Pleje af Kattehale Mose

Amphi Consult har bistået og bistår fortsat projektets kommuner ved planlægning af vandhulsgravning/ restaurering og mosepleje. Da en del af projektområderne indeholder habitat-naturtyper, har Amphi Consult flere steder foretaget supplerende botaniske registreringer, inden konkret arbejde har kunnet iværksættes. I løbet af efteråret / vinteren 2011, ydede Amphi Consult graverådgivning ved restaurering og nygravning af vandhuller i Hillerød og Gribskov kommuner, og Allerød Kommune er i gang med pleje i Kattehale Mose.

Guidede ture

Guidede ture

I løbet af projektet bliver der af kommunerne afholdt en række ture til projektområderne. Bl.a. benyttede Allerød Kommune i 2010 FN’s biodiversitetsdag d. 22. maj til at præsentere LIFE-projektet i Kattehale Mose.

 

 

 

 

Studietur til Estland

11. til 13. juni 2011, var repræsentanter for de danske projektpartnere på studietur I Estland med henblik på erfaringsudveksling. Turen bød blandt andet på karstsøer med forekomst af løgfrø (Pelobates fuscus), vandhuller restaureret med henblik på stor vandsalamander (Triturus cristatus) i Otepää naturpark under Life BALTIRT projektet, og en heldagstur i Emajõe-Suursoo sumpene.

Seminar Workshop i Estland

13. til 17. juni 2011, deltog repræsentanter for de danske projektpartnere på internationalt seminar-workshop i Karula, Estland, hvor 38 personer fra Estland, Danmark, Holland og Litauen på seminaret blev opdateret med nye forsknings- og overvågningsresultater vedr. løgfrø (Pelobates fuscus) og stor kærguldsmed (Leucorrhinia pectoralis)  og på workshop-delen blev overvågningserfaring delt i felten.

Projektorganisation

Amphi Consult indgår i DRAGONLIFE som partner, national projektmanager i Danmark og som entomologisk samt herpetologisk rådgiver. Kontakt Laus Christian Adrados for yderligere oplysninger om projektet: - tlf: +45 22 48 26 64

Kontakt til de kommunale partnere i Danmark er:

Hjørring Kommune : Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

  Vejle Kommune Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

  Hillerød Kommune : Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

 

  Gribskov Kommune : Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

  Allerød Kommune : Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

 Der er nedsat en dansk styregruppe med repræsentanter fra danske partnere samt Entomologisk Forening.

Projektet ledes af den estiske miljøagentur (Keskkonnaamet ), reference:  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.  - tlf: .

 

Læs mere på projektets hovedhjemmeside, eller se videoen om projektet herunder:

Kort om Amphi

Amphi Consult er et landsdækkende konsulentfirma med speciale i fagbiologisk feltarbejde, natur- og miljøovervågning, naturbeskyttelse og naturgenopretning.

Firmaet har eksisteret siden 1992, og har siden opbygget et stærkt netværk af kunder og konsulenter i hele Danmark.

Firmaets konsulenter er fordelt over hele Danmark. Derfor kan vi udføre højt kvalificerede konsulentopgaver overalt i landet til en lavere pris.

Opgaver vedrørende overvågning, sporing og alarmering af vandforurening udføres af Amphi-Bac Aps, se www.amphi-bac.dk.

 

Fotos