EU har som mål at bevare værdifulde, sjældne og truede arter og naturtyper i Europa. Til dette formål er Natura 2000 områderne blevet oprettet. Naturbeskyttelsesaktiviteter i disse områder kan støttes af EU’s Life+ natur og biodiversitets program.

Det internationale projekt ”Beskyttelse af Lille Skrigeørn i det østlige Polen”, i daglig tale LIFEAQUILA blev afsluttet i 2015.

I projektet indgik Amphi Consult som partner, senior projektleder og fungerede som herpetologisk rådgiver og for kompetenceudvikling af nøglemedarbejdere i det polske statsskovvæsen til på sigt at kunne varetage ledelse af LIFE projekter.

Projektet er netop tildelt prisen ”Best LIFE Nature Projects 2015”, dvs. at det er med blandt de 26 bedste LIFE Nature og LIFE Information projekter, som er afsluttet og afrapporteret i 2015. Prisen blev givet for det arbejde der er gjort, ikke fremtidig implementering af den nye politiske linje i Polen og at fælde i Bialowieza Skoven.

Best LIFE Nature 2015 3 sm  Best LIFE Nature 2015 2 sm

Amphi Consult partner, Lars Chr Adrados, modtager prisen "Best LIFE Nature Projects 2015"

Med støtte på 25,4 mio. kr. fra EU’s LIFE+ program og 6,4 mio. kr. fra den polske fond for miljøbeskyttelse arbejder Amphi Consult i perioden 2010 til 2014 sammen med vores polske datterselskab FPP-Consulting, det polske stats-skovvæsens regionaldirektorat i Bialystok (RDLP) og den polske fuglebeskyt-telsesorganisation PTOP for at genoprette bestande af lille skrigeørn i Bialowieza og Knyszynska skovene – ref. LIFE08 NAT/PL/000510.

Lille skrigeørn

Lille skrigeørn (Aquila pomarina)
Lille skrigeørn (Aquila pomarina)

(Aquila pomarina) er gennem de senere år gået så stærkt tilbage i Europa, der udgør 95 % af artens yngleområde, at lille skrigeørns status i dag vurderes som ugunstig. Af samme grund er den på EU's liste over prioriterede arter, som medlemsstaterne har et særligt ansvar for at bevare. Arten yngler i skove med fritstående træer og fouragerer på omkringliggende åbne og fugtige områder. Mindre pattedyr, padder, krybdyr og fugle udgør artens væsentlige fødeemner.

 

 

Projektområde

   

Projektområdet er et af de mest uberørte områder i Europa, de i alt 1.993 km2 store Bialowieza og Knyszynska skove og Natura 2000 områder i det nordøstlige Polen. I disse områder er en særlig trussel mod lille skrigeørn opgivelse af det traditionelle landbrug (udvandring fra land til by), hvor engdrift indgår som agerens moder. Herved tager den naturlige succession over, og engenes værdi som fourageringsområde for lille skrigeørn mindskes eller ophører helt. I tillæg blev Narewka-floden i Bialowieza skoven for mange år siden kanaliseret, den generelle vandstand sank og de tilbageblevne meanderarme tørrer så tidligt ud, at tilgængeligheden og mængden af padder som fødeemne faldt.

Projektet

  

Projektet handler konkret om at:

 • Genetablere høslæt på godt 780 Ha eng,
 • Hæve det generelle vandspejl flere steder i Knyszynska skoven (mod naturlig hydrologiske forhold),
 • Genslynge Narewka floden ved Bialowieza by og desuden hæve vandspejlet ved etablering af stryg,
 • Forbedre fremtidige muligheder for engpleje i Narewka dalen ved Bialowieza ved etablering af materielgård,
 • Pleje eller nygrave 100 vandhuller,
 • Uddanne det polske statsskovvæsen i Bialystok i økologiske sammenhænge, engdrift og mere naturnær skovdrift,
 • Udvikle og fremme modeller for bæredygtig landskabsforvaltning, og
 • Øge lokalbefolkningens økologiske bevidsthed gennem undervisning, mediearbejde og udstillinger.

Drømme går i opfyldelse: For Amphi Consult går flere gamle drømme, fra tiden da Lars Briggs og Lars Christian Adrados fra 1996 til 2001 var udstationeret i det østlige Polen (bosat i Bialowieza) i forbindelse med en række DANCEE projekter, i opfyldelse i dette projekt:

Narewka
Narewka skal genslynges
 • Tilbage i 1999 udarbejdede Amphi Consult sammen med Kampsax A/S en genslyngningsplan for Narewka floden omkring Bialowieza by midt inde i Bialowieza skoven. Englodderne ved Narewka floden har på dette sted mange ejere, og først med dette LIFE projekt er det blevet muligt for PTOP at opkøbe tilstrækkeligt jord til at floden kan genslynges.
 • Fra år til år kunne vi opleve, hvordan det ene englod efter det andet blev opgivet af lokale landmænd og overladt til naturlig succession eller endog tilplantet med nåletræer. Vi var vidner til, hvordan først klokkefrø og siden strandtudse uddøde i Bialowieza rydningen, og hvordan flere andre arter blev mere fåtallige. Vi var vidner til, hvordan antallet af storkereder og reder af lille skrigeørn faldt år for år. Med dette projekt får PTOP og RDLP mulighed for at forberede engene, så høslæt under EU's almindelige ordninger kan tilvejebringes.
 • Vi oplevede, hvordan nogle af skovens folk med stolthed i stemmen fortalte at ”lige der er der en rede af den sjældne lille skrigeørn” og samtidig få meter derfra plantede skov på et egnet fourageringsterræn. Med projektet er der en enestående mulighed for at uddanne skovens folk i økologiske sammenhænge, så skovforvaltning og naturforvaltning går bedre i spænd.

 

 

Afholdte aktiviteter i Danmark

   

Studietur til Danmark 12. til 15. oktober 2011

Amphi Consult var vært ved en studietur til Danmark, hvor vi viste vores polske projektpartnere flere praktiske eksempler på naturpleje. Programmet bød på fremvisning af pleje gennemført under flere LIFE projekter i Danmark. På Fynshoved så vi på vandhulspleje og afgræsning gennemført i DRY GRASSLAND projektet, på Vestamager så vi på engpleje gennemført i REMAB projektet og på Saltholm så vi på kombineret afgræsning og høslæt gennemført i BALTCOAST projektet. I dette projekt er det på Saltholm med rådgivning fra Amphi Consult lykkedes at kombinere afgræsning og høslæt så den sjældne engryle for første gang siden 2006, i foråret 2011 ynglede med 2 par på øen.

Projektorgansiation

Amphi Consult indgår i LIFEAQUILA som partner, senior projektmanager, herpetologisk rådgiver og for kompetenceudvikling af nøglepersoner i RDLP til på sigt at kunne varetage ledelse af LIFE projekter. Kontakt Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. for yderligere oplysninger om projektet: - tlf: .

Kontakt til de polske projektpartnere er:

RDLP

RDLP, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

PTOP

PTOP, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

FPP

FPP-Consulting, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Der er nedsat en styregruppe med repræsentanter for de fire projektpartnere.

 

Læs mere på projektets hovedhjemmeside

 

Fotos: Rafał Łapiński, EkoSerwis (lille skrigeørn), Lars Christian Adrados (øvrige)

Kort om Amphi

Amphi Consult er et landsdækkende konsulentfirma med speciale i fagbiologisk feltarbejde, natur- og miljøovervågning, naturbeskyttelse og naturgenopretning.

Firmaet har eksisteret siden 1992, og har siden opbygget et stærkt netværk af kunder og konsulenter i hele Danmark.

Firmaets konsulenter er fordelt over hele Danmark. Derfor kan vi udføre højt kvalificerede konsulentopgaver overalt i landet til en lavere pris.

Opgaver vedrørende overvågning, sporing og alarmering af vandforurening udføres af Amphi-Bac Aps, se www.amphi-bac.dk.

 

Fotos