En del paddearter samt alle arter af flagermus er omfattet af Habitatdirektivets artsbeskyttelse. Det samme gælder for enkelte insektarter og markfirben, som ses på nedenstående foto. Levestederne for disse arter må ikke ødelægges. Amphi Consult har omfattende erfaringer med undersøgelser, vurderinger og projektering/udførelse af afværgeforanstaltninger for de beskyttede bilag IV-arter.

Spidssnudet frø og stor vandsalamander er eksempler på relativt almindelige danske bilag IV-arter.

Amphi Consult har arbejdet professionelt med bilag IV arter siden firmaets start i 1992. Vores erfaring er indhentet fra opgaver udført såvel for private som offentlige kunder i forbindelse med udarbejdelse af miljøvurderinger og plejeplaner. 

Amphi Consult tilbyder målrettet kortlægning og levestedsvurdering af relevante bilag IV-arter inden for følgende grupper: Padder, krybdyr, flagermus og insekter.

En typisk arbejdsopgave kan bestå af:

  • Kortlægning og levestedsvurdering af relevante bilag IV arter indenfor et afgrænset projektområde eller i en hel kommune
  • Vurdering af et konkret projekts påvirkning af de beskyttede arter
  • Forslag til afværgeforanstaltninger og biotopforbedringer som kan forbedre levevilkårene for bilag IV-arterne
  • Rådgivning af lodsejere om bilag IV arter på en konkret ejendom

Kort om Amphi

Amphi Consult er et landsdækkende konsulentfirma med speciale i fagbiologisk feltarbejde, natur- og miljøovervågning, naturbeskyttelse og naturgenopretning.

Firmaet har eksisteret siden 1992, og har siden opbygget et stærkt netværk af kunder og konsulenter i hele Danmark.

Firmaets konsulenter er fordelt over hele Danmark. Derfor kan vi udføre højt kvalificerede konsulentopgaver overalt i landet til en lavere pris.

Opgaver vedrørende overvågning, sporing og alarmering af vandforurening udføres af Amphi-Bac Aps, se www.amphi-bac.dk.

 

Fotos