Agerhøne

 

Hvad er en naturplan?

En naturplan er overordnet set en plan for hvordan naturindholdet på en given ejendom kan forvaltes og udvikles.

Der tages naturligt udgangspunkt i den natur, som forefindes på ejendommen og/eller som findes i nabolaget, hvorfra ny flora og fauna kan indvandre. ”Natur” forstås her som dele af ejendommen, som enten ikke udnyttes til produktion som f.eks. levende hegn, udyrkede pletter, mindre bevoksninger i form af skov og krat, vådområder etc., eller ”halvkultur” som drives ekstensivt, f.eks. ved afgræsning eller høslæt uden tilførsel af gødning og sprøjtemidler.

En konkret naturplan er således en registrering og beskrivelse af de nuværende forhold samt forslag til hvordan dette kan videreudvikles og plejes fremover, herunder budgetoverslag m.v.

Hvordan forløber processen i arbejdet med en naturplan?

Det typiske forløb er:

  1. Opstartsmøde og besigtigelse af hele eller udvalgte dele af ejendommen sammen med ejer/ repræsentant for ejer. Herunder oplyser ejer sine ønsker til naturplanens indhold samt oplyser evt. om tidligere anvendelse af arealer, fredninger, drænforhold etc.
  2. Herefter foretager Amphi Consult efter behov eller ønske en mere detaljeret gennemgang af ejendommens naturelementer. Der indhentes oplysninger om arealmæssige bindinger fra offentlige myndigheder m.v.
  3. Derpå udarbejdes et forslag til en naturplan som kan indeholde et budgetoverslag for udførelsen af de foreslåede tiltag. Forslaget forelægges eje, hvorefter planen rettes til under hensyn til ejers ønsker inden planen færdiggøres.
  4. Amphi Consult kan efter aftale påtage sig at koordinere udførelsen af de dele af naturplanen, som ejer ikke kan eller har tid til selv at udføre. Herunder udarbejdelse af diverse  ansøgninger til stat og kommune om nødvendige tilladelser i henhold til lovgivningen, støtteordninger etc. Hvis det ønskes, kan Amphi Consult også efter en periode lave en vurdering af opnåede resultater i form af naturudviklingen på ejendommen som nye indvandrede dyr og planter etc. 

Hvor lang tid tager det at lave en naturplan?

Arbejdet kan, hvis vejr forholdene tillader det, godt påbegyndes om vinteren, men det vil ofte være  nødvendigt med mindst én gennemgang af arealerne i sommerhalvåret. Tidsforbruget og omfanget afhænger meget af ejendommens størrelse og indhold af eksisterende naturarealer. Hvis arbejdet påbegyndes om vinteren skal man regne med, at der kan gå mindst et halvt år. Hvis arbejdet påbegyndes om foråret eller om sommeren, kan planen normalt laves indenfor 2 måneder.

Hvad koster det at lave selve naturplanen?

Prisen vil afhænge af ejendommens størrelse og omfanget af de ønskede/foreslåede initiativer.

Der kan under visse betingelser søges offentlig støtte til udarbejdelse af naturplanen, dog højst halvdelen af udgifterne.

Hvad koster det at føre naturplanens forslag ud i livet?

Dette afhænger af hvor omfattende de ønskede tiltag er, og i hvilket omfang der kan søges offentlig støtte. Der findes en række støttemuligheder både indenfor og udenfor landbrugsstøtteordningerne, som man i et vist omfang kan gøre brug af, dvs. ansøge om. Herunder udlægning af brakstriber på marker, etablering af levende hegn, mindre bevoksninger, skovrejsning, vådområder/vandhuller etc. Da disse løbende ændres, er der ikke nævnt nogle tal her.

Ved inddragelse af støtteberettiget landbrugsjord til naturformål, skal man være opmærksom på om støtteordningerne i givet fald bortfalder eller afløses af en anden støtteordning.

I bedste fald kan realiseringen af en naturplan være næsten neutral i forhold til udgifter og indtægter fra støtteordninger, i andre tilfælde vil man skulle betale det meste selv.

Er du interesseret?

Kontakt Amphi Consult for en aftale om en første besigtigelse og en snak om mulighederne.

Kort om Amphi

Amphi Consult er et landsdækkende konsulentfirma med speciale i fagbiologisk feltarbejde, natur- og miljøovervågning, naturbeskyttelse og naturgenopretning.

Firmaet har eksisteret siden 1992, og har siden opbygget et stærkt netværk af kunder og konsulenter i hele Danmark.

Firmaets konsulenter er fordelt over hele Danmark. Derfor kan vi udføre højt kvalificerede konsulentopgaver overalt i landet til en lavere pris.

Opgaver vedrørende overvågning, sporing og alarmering af vandforurening udføres af Amphi-Bac Aps, se www.amphi-bac.dk.

 

Fotos