Der er i dette projekt anlagt i alt 10 nye vandhuller (levesteder) på agerjord, fordelt på to private ejendomme med henholdsvis 1 vandhul på den ene og 9 vandhuller på den anden ejendom. Projektet er planlagt og projekteret af Amphi Consult. Formålet med anlæggelse af vandhullerne har i særlig grad været at understøtte udviklingen af den naturlige flora og fauna tilknyttet små vådområder som vandhuller, herunder den særligt beskyttede art stor vandsalamander, som er anført på EU’s Habitatdirektiv bilag IV.

De nye levesteder vil blive omfattet af beskyttelse, efterhånden som der indfinder sig et naturligt dyre- og planteliv i vandhullerne, og dermed blive til permanente levesteder. Der er ved planlægning og projektering taget højde for variation i såvel vandhullernes dybder som størrelser og jordbundsforhold, så der sikres størst mulig effekt og diversitet.

Vandhullerne er anlagt med tilskud fra tilskudsordningen ”Natur- og Miljøprojekter”, under projekttypen ”Særlig levesteder for dyrearter”, der er en del af landdistriktsprogrammet 2007-2013.  

Finansiering: Vandhulsprojektet er etableret med støtte fra Det europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Naturerhvervsstyrelsen. Se nærmere om ordningen:

http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/general_framework/l60032_da.htm

Kort om Amphi

Amphi Consult er et landsdækkende konsulentfirma med speciale i fagbiologisk feltarbejde, natur- og miljøovervågning, naturbeskyttelse og naturgenopretning.

Firmaet har eksisteret siden 1992, og har siden opbygget et stærkt netværk af kunder og konsulenter i hele Danmark.

Firmaets konsulenter er fordelt over hele Danmark. Derfor kan vi udføre højt kvalificerede konsulentopgaver overalt i landet til en lavere pris.

Opgaver vedrørende overvågning, sporing og alarmering af vandforurening udføres af Amphi-Bac Aps, se www.amphi-bac.dk.

 

Fotos