Der er udført pleje og etablering af i alt 10 vandhuller med henblik på at konsolidere og styrke bestanden af løgfrø i området ved Sevel Skovby. Indsatsen er udført hos 3 lodsejere og fordeler sig på etablering af i alt 3 nye vandhuller på dyrket mark og pleje af 7 eksisterende vandhuller.  

De nye vandhuller er udgravet i naturlige lavninger på dyrkede marker, hvor der tidligere før dræning og opdyrkning har været naturlige vandhuller eller vådområder. Fra de vandfyldte blotlagte tørve- og dyndlag i bunden af de udgravede vandhuller, forventes der at ligge en del velbevarede frø fra vand- og sumpplanter fra de tidligere vådområder, og der vil derfor hurtigt fremspire vand- og sumpplanter i de udgravede, nye vandhuller. Gennemløbende dræn er lagt uden om vandhullerne i lukkede rør.   

Plejeindsatsen har i alle 7 oprensede vandhuller omfattet rydning af pilebuske, oprensning af dynd og udjævning af kanter. På nær et enkelt vandhul, er alle oprensede vandhuller blevet midlertidigt tørlagt i forbindelse med oprensningen. Det har blandt andet den fordel, at det er muligt at oprense alt flydende dynd i vandhullerne og se, hvad der præcist bliver udført og samtidig tage stilling til, hvad der skal oprenses og hvad der eventuelt skal bevares i vandhullets bund. 

Amphi Consult har siden 2001 udført forskellige moniteringer af løgfrø og andre padder i området, og har i samarbejde med lodsejere, Vinderup Entreprenørforretning og først Ringkjøbing Amt og senere Holstebro Kommune, planlagt og udført pleje og etablering af vandhuller i området ved Ryde, Ryde Bavnehøj og Sevel Skovby. Nærværende projekt er udført med støtte fra 15. Juni Fonden og Holstebro Kommune. 

Løgfrøen er en sjælden og sårbar art, som er vanskelig at bevare, hvis der ikke kan gennemføres en målrettet bevaringsindsats. Denne indsats sker som regel i et samarbejde mellem offentlige og private aktører. Det er afgørende, at lodsejerne er velvillige og at det er den rette indsats, der udføres. Der er som regel tale om det kontinuerlige ”lange seje træk”, hvor tingene udføres efter behov og ikke mindst når det er muligt både hvad angår finansiering og i forhold til den enkelte lodsejers velvillighed.

Kontaktperson i Amphi Consult: Per Klit Christensen  

Fotos: Per Klit Christensen

Kort om Amphi

Amphi Consult er et landsdækkende konsulentfirma med speciale i fagbiologisk feltarbejde, natur- og miljøovervågning, naturbeskyttelse og naturgenopretning.

Firmaet har eksisteret siden 1992, og har siden opbygget et stærkt netværk af kunder og konsulenter i hele Danmark.

Firmaets konsulenter er fordelt over hele Danmark. Derfor kan vi udføre højt kvalificerede konsulentopgaver overalt i landet til en lavere pris.

Opgaver vedrørende overvågning, sporing og alarmering af vandforurening udføres af Amphi-Bac Aps, se www.amphi-bac.dk.

 

Fotos