Engryle

Arter på fuglebeskyttelsesdirektivet kan være opført på:

  • Direktivets artikel 4, stk. 1 (bilag 1), som omfatter arter der er: (1) truede, (2) følsomme overfor ændringer af levesteder, (3) sjældne eller (4) særligt opmærksomhedskrævende på anden måde.
  • Direktivets artikel 4, stk. 2, som omfatter trækfuglearter, der optræder regelmæssigt på lokaliteter i antal af international eller national betydning.

Derudover er der i fuglebeskyttelsesdirektivet udpeget nationale ansvarsarter for hver enkelt medlemsland. Kriterierne for at en fugleart regnes som national ansvarsart er, at mindst 20 % af Jordens samlede bestand på et eller andet tidspunkt opholder sig i landet, eller hvis arten globalt betragtes som sjælden.

Amphi Consults spidskompetence inden for fugleovervågning er især kortlægning og forvaltning af bestandene af truede engfugle (engryle, brushane og stor kobbersneppe). Således råder Amphi Consult over konsulenter, der sandsynligvis besidder Danmarks mest indgående kendskab til disse problematikker, og som har arbejdet med emnet i hen ved 30 år.

Derudover varetager konsulenter fra Amphi Consult fugleoptællingerne på bl.a. den økologiske feltstation Tipperne for Danmarks MiljøUndersøgelser (DMU).

I en del tilfælde blandt de mange forskellige af Amphi Consults miljøvurderingsopgaver har vurderinger af effekten på forskellige fuglearter desuden indgået. Dette kan særligt sjældne arter, der ønskes vurderet, eller arter på udpegningsgrundlaget i et fuglebeskyttelsesområde, der påvirkes af et projekt.

Kort om Amphi

Amphi Consult er et landsdækkende konsulentfirma med speciale i fagbiologisk feltarbejde, natur- og miljøovervågning, naturbeskyttelse og naturgenopretning.

Firmaet har eksisteret siden 1992, og har siden opbygget et stærkt netværk af kunder og konsulenter i hele Danmark.

Firmaets konsulenter er fordelt over hele Danmark. Derfor kan vi udføre højt kvalificerede konsulentopgaver overalt i landet til en lavere pris.

Opgaver vedrørende overvågning, sporing og alarmering af vandforurening udføres af Amphi-Bac Aps, se www.amphi-bac.dk.

 

Fotos