Amphi Consult udfører § 3 registrering for kommuner. Med "§ 3" menes Naturbeskyttelsesloven fra 1992 som er en særlig dansk lov, som (i §3) giver beskyttelse af:

  • søer større end 100 m2
  • heder, moser, ferske enge, overdrev, strandenge og strandsumpe større end 2500 m2

I følge loven må der ikke foretages ændringer i §3-arealernes tilstand.

Det er kommunerne, der står for registrering og overvågning af §3-områder.

Amphi Consult har stor erfaring i at bistå kommuner med fagbiologisk registrering af arter og naturtilstand.

En typisk §3-relateret opgave for en kommune består i:

  • En basisanalyse af arealets aktuelle naturtilstand og trusler
  • Forslag til forbedring af naturtilstanden
  • Artslister, evt. dokumentationscirkel
  • Korrekt afgrænsning af arealet
  • Upload af besigtigelsesdata og arealets afgrænsning til Miljøportalen


Når data på Miljøportalen er opdateret har både borgere og kommunale sagsbehandlere mulighed for hurtigere og mere præcis sagsbehandling.

Kort om Amphi

Amphi Consult er et landsdækkende konsulentfirma med speciale i fagbiologisk feltarbejde, natur- og miljøovervågning, naturbeskyttelse og naturgenopretning.

Firmaet har eksisteret siden 1992, og har siden opbygget et stærkt netværk af kunder og konsulenter i hele Danmark.

Firmaets konsulenter er fordelt over hele Danmark. Derfor kan vi udføre højt kvalificerede konsulentopgaver overalt i landet til en lavere pris.

Opgaver vedrørende overvågning, sporing og alarmering af vandforurening udføres af Amphi-Bac Aps, se www.amphi-bac.dk.

 

Fotos