Naturundersøgelser: Pader

Mange danske paddearter er omfattet af Habitatdirektivets artsbeskyttelse. Disse beskyttede arter er opført på direktivets bilag IV. Derfor kaldes de beskyttede arter ofte "bilag IV arter". Spidssnudet frø og stor vandsalamander er eksempler på relativt almindelige danske bilag IV arter.

Link til artikel

Eghjorten er optaget på Annex II under EF´s Habitat Direktiv

Læs mere: Link til Naturstyrelsens side om Eghjort

Genintroduktion af Eghjort i Danmark er besluttet af det danske Folketing og Naturstyrelsen er ansvarlig og udførende myndighed herfor. 

Eghjorten er optaget på Annex II under EF´s Habitat Direktiv. Arten var ved projektets start uddød i Danmark og det sidste danske fund med belæg (dokumentation) var fra 1952. Omkring Østersøen er der et hul i udbredelsen af Eghjort mellem de tyske og polske bestande og udbredelsen i det sydlige Sverige, hvor billens habitater er i tilbagegang. Formålet med genudsætning i Danmark er at bidrage til at genskabe en mere kontinuert udbredelse af eghjort i Nordeuropa, samt at genetablere eghjorten som en del af den danske fauna. 

Eghjorten kan tjene som ambassadør for en større bevågenhed og øget debat omkring de naturværdier og sjældne arter der er tilknyttet og helt afhængige af lysåbne løvskove med store mængder lysstillet dødt ved. Den lysåbne skovstruktur som eghjorten og en lang række andre arter, er afhængig af er en del af den danske kultur- og naturarv, som i dag er tæt på at være glemt og i de fleste tilfælde er forsvundet fra landskabet. Genudsætningen af eghjort kan dermed medvirke til at der bliver tænkt nye tanker og gået nye veje i drift og pleje af løvskove og enkeltstående veterantræer til gavn for sjældne insekter, svampe osv. I forbindelse med udsætningen opstod der en stor interesse i medierne omkring arten og den skov den lever i. 

Amphi Consult har for Naturstyrelsen i 2012 udarbejdet en rapport med anbefalinger til hvordan en genudsætning af eghjort kunne foregå (Genudsætning af Eghjort, Lucanus cervus, i Danmark, 2012: Iversen, L.; Thomsen, P.F.; Damm, N.). Rapporten tog udgangspunkt i en vurdering af seks mulige udsætningslokaliteter, som var udvalgt af Naturstyrelsen.  

I februar 2013 udliciterede Naturstyrelsen genudsætning af eghjort i et EU-udbud. Amphi Consult vandt udbudet. Opgaven var at genudsætte eghjort i sommeren 2013 baseret på de anbefalinger der blev givet i ovennævnte rapport.


Genudsætning af Eghjort - Statusrapport. Amphi Consult. 2013.

Kort om Amphi

Vi har et nøje aktuelt kendskab til den komplicerede lovgivning indenfor natur- og miljøområdet og bistår både myndigheder og bygherrer.

Firmaets konsulenter er fordelt over hele Danmark. Derfor kan vi udføre højt kvalificerede konsulentopgaver overalt i landet til en lavere pris. Læs mere..

Amphi på Fyn

Amphi på Sjælland

Fotos